بخشش

بخشش: رهایی از بند کینه و رنج

بخشش، فرایندی آگاهانه برای رها کردن خشم، کینه و رنجش نسبت به خود یا دیگران است. این عمل به معنای فراموش کردن یا نادیده گرفتن اشتباهات نیست، بلکه به معنای رها کردن احساسات منفی associated با آن ها است.

پیمایش به بالا