عادت ها

ساختن عادت‌های جدید: گامی در جهت ارتقای زندگی

عادت‌ها، الگوهای رفتاری ثابتی هستند که در طول زمان شکل می‌گیرند و بخش بزرگی از زندگی ما را تشکیل می‌دهند. عادت‌ها می‌توانند مثبت یا منفی باشند. عادت‌های مثبت به ما کمک می‌کنند تا به اهداف خود برسیم، در حالی که عادت‌های منفی مانع پیشرفت ما می‌شوند.

پیمایش به بالا