هدف گذاری

هدف گذاری

 

چگونه هدف گذاری کنیم؟

اولین بخش رسیدن به موفقیت داشتن هدف هست. احتمالا همه ما اهدافی انتخاب کردیم ولی به آنها نرسیده ایم. چرا؟
فرق آرزو با هدف چیست؟
شما می تونید هر آرزویی داشته باشید ولی هر آرزویی نمی تواند هدف باشد. هدف چه ویژگی هایی دارد؟

پیمایش به بالا