احساس تحسین

تحسین

تعریف احساس تحسین   احساس تحسین زمانی تجربه می شود که مهارت یا استعداد فردی رو در جامعه ببینیم که بیش از حد استاندارد است. احساس تحسین نوعی توجه مثبت هست نسبت به موضوع مورد نظر ما. به عبارتی تحسین یک احساس مثبت است که در اثر مشاهده یا تجربه یک عمل، ویژگی یا کیفیت …

تحسین ادامه »