احساس تحقیر

احساس تحقیر

تعریف احساس تحقیر    تحقیر=احساس خشم+ احساس بیزاری احساس تحقیر به معنی شکستن یا خدشه دار کردن غرور افراد است که موجب احساس خجالت و رنجش و یا احساس تسلیم و فرومایه بودن در آنها می شود. در این حالت ممکن است افراد خشمگین شوند، تخیلات انتقام جویانه یا بزهکاری و دیگر رفتارهای فیزیکی بروز …

احساس تحقیر ادامه »