احساس دلبستگی

احساس دلبستگی

تعریف احساس دلبستگی   احساس دلبستگی یکی از احساسات اساسی و پایه‌ای انسانی است که به عنوان ارتباط عاطفی و نزدیکی با دیگران توصیف می‌شود. این احساس به عنوان یک نوع ارتباط عاطفی و پیوند عاطفی با دیگران، به ویژه با افراد مهم و معنی‌دار در زندگی فرد، شناخته می‌شود. به عبارتی دلبستگی یک پیوند …

احساس دلبستگی ادامه »