احساس غرور

احساس غرور

تعریف احساس غرور    غرور یک احساس پیچیده است که از تعامل عوامل مختلف روانشناختی و اجتماعی نشأت می‌گیرد. در حالی که تعاریف مختلفی از غرور ارائه شده است، می‌توان آن را به عنوان حس رضایت و خشنودی از خود یا دستاوردهای خود تعریف کرد. غرور یک حس طبیعی است، اما اگر بیش از حد …

احساس غرور ادامه »