احساس مخالفت

احساس مخالفت

تعریف احساس مخالفت احساس مخالفت = احساس غافلگیری + احساس غم مخالفت یک واکنش عاطفی به ادراک تهدید یا نارضایتی از یک شخص، موقعیت یا رویداد است. این احساس می تواند به صورت خشم، انزجار، ترس، یا غم بروز کند.روانشناسی شناختی: از دیدگاه روانشناسی شناختی، مخالفت ناشی از ارزیابی منفی فرد از یک شخص، موقعیت …

احساس مخالفت ادامه »