احساس گیجی

احساس گیجی

تعریف احساس گیجی    گیجی یا منگی تجربه یک احساس ناتوانی در تفکر و تصمیم گیری هست و نمی توانید تمرکز کنید. به حالت گیجی، سردرگمی هم می گویند که هر کسی ممکنه آن را تجربه کند اما اگر این میزان زیاد شود به آن هذیان گویی می گویند. اگر فردی مدت زیادی این تجربه …

احساس گیجی ادامه »