احساس پرخاشگری

احساس پرخاشگری

 پرخاشگری چیست؟    احساس پرخاشگری  = احساس خشم + احساس انتظار  پرخاشگری یک غریزه طبیعی در انسان است و برای دفاع از خود به کار می رود. علم روانشناسی پرخاشگری را هر رفتاری که با هدف آسیب زدن به افراد،حیوانات و یا اموال باشد، تعریف می کند. تفاوت خشونت و احساس پرخاشگری   خشونت رفتار …

احساس پرخاشگری ادامه »