احساس پشیمانی

احساس پشیمانی

تعریف احساس پشیمانی   پشیمانی =احساس غم+ احساس بیزاری احساس پشیمانی شامل احساس غم همراه با بیزاری هست. پشیمانی، یک حس ناراحت کننده هست که فرد برای انجام کاری در گذشته که آن را شرم آور یا اشتباه می داند و از آن پشیمان است،تجربه می کند. این احساس  رابطه نزدیکی با احساس رنجش و …

احساس پشیمانی ادامه »