احساس آرامش

احساس آرامش

تعریف احساس آرامش   احساس ارامش به حالت روانی گفته می شود که ذهن بدون آشفتگی و هیجان و مزاحمت باشد. برخی افراد با تمرکز ذهن بر روی مواردی مثل تنفس خود یا مطالعه، آرامش را تجربه می کنند. به عبارتی آرامش حالت ذهنی و جسمی است که در آن فرد احساس آسودگی، ثبات و …

احساس آرامش ادامه »