انگیزه چیست

احساس انگیزه

احساس انگیزه چیست؟   احساس انگیزه در واقع نیروی محرک ما برای انجام هر کاری ست، به عبارتی میل به تلاش کردن برای دست پیدا کردن به یک هدف یا زندگی ارزشمند. به عنوان مثال انگیزه رفاه مالی باعث کار کردن می شود یا تشنگی باعث نوشیدن آب می شود. پاسخ به اینکه انگیزه چیست …

احساس انگیزه ادامه »