بخشیدن خود

بخشش خود و دیگران

بخشیدن خود و دیگران بخشش، فرایندی آگاهانه برای رها کردن خشم، کینه و رنجش نسبت به خود یا دیگران است. این عمل به معنای فراموش کردن یا نادیده گرفتن اشتباهات نیست، بلکه به معنای رها کردن احساسات منفی است. بخشیدن خود و دیگران یگی از مهم ترین کارهایی هست که هر فرد برای سلامت روان …

بخشش خود و دیگران ادامه »