احساس تنفر

احساس بیزاری

 تعریف احساس نفرت   احساس بیزاری یا نفرت، احساس هیجان دوست نداشتن عمیقی است که ممکن است نسبت به افراد، اشیاء یا طرز تفکری دست دهد. احساس بیزاری بیشتر مواقع با احساس خشم و خصومت در ارتباط است. تفاوت احساس بیزاری و انزجار   بیزاری و انزجار دو واژه هستند که غالباً به جای یکدیگر استفاده می‌شوند، اما در واقع معانی …

احساس بیزاری ادامه »