احساس سلطه پذیری

احساس سلطه پذیری

تعریف احساس سلطه پذیری احساس سلطه پذیری =  ترس + اعتماد احساس سلطه­ پذیری به معنی تن دادن و پذیرفتن انواع خواسته های طرف مقابل است.  دلیل سلطه ­پذیر شدن معمولا برای حفاظت از خودمان است. مشخصات افراد سلطه پذیر   افراد سلطه ­پذیر؛ از کارهایی که دشمنی دیگران را برانگیزد خودداری می کنند. – شهامت …

احساس سلطه پذیری ادامه »