احساس گناه

احساس گناه

احساس گناه چیست   احساس گناه در نتیجه انجام کاری اشتباه از نظر استانداردهای درونی فرد،ایجاد می شود. حس گناه با احساسات حسرت و شرم و پشیمانی ارتباط نزدیکی دارد. حس گناه می تواند مفید باشد برای آسیب نرساندن به دیگران ولی اگر ادامه دار باشد و شدید می تواند منجر به افسردگی شود و …

احساس گناه ادامه »