احساس وحشت

احساس وحشت

احساس وحشت چیست؟   احساس ترس بسیار زیاد یا وحشت یکی از احساس های پایه ای انسانی است که منجر به واکنش های فیزیکی و تأثیرات روانی و اجتماعی می شود. وحشت از نظر تکاملی یک واکنش بیولوژیکی طبیعی در برابر تهدید ها و خطر ها محسوب می شود. و کمک به حفظ جان انسان …

احساس وحشت ادامه »