احساس ناامیدی

احساس ناامیدی

تعریف احساس نا امیدی    احساس ناامیدی زمانی تجربه می شود که انتظارات ما برآورده نمی شود و به آنچه امیدوار بودیم نرسیدیم. احساس ناامیدی سبب فشار روانی می شود. ناامیدی با احساس پشیمانی تفاوت دارد،در پشیمانی فرد به تصمیم هایی که گرفته و منجر به این نتیجه نا مطلوب شده توجه می کند اما …

احساس ناامیدی ادامه »