احساس همدلی

احساس همدلی

احساس همدلی چیست؟ احساس همدلی، توانایی درک و به اشتراک گذاشتن احساسات با فردی دیگر است. این شامل قرار دادن خود در جایگاه فرد دیگر و دیدن دنیا از دیدگاه او است. مولفه‌های  احساس همدلی شناختی: درک دیدگاه و تفکر فرد مقابل عاطفی: تجربه احساسات مشابه فرد مقابل رفتاری: ابراز همدلی و حمایت از فرد …

احساس همدلی ادامه »