کنترل خشم

احساس خشم

تعریف احساس خشم   احساس خشم واکنش طبیعی انسان نسبت به ناکامی است. خشم می تواند از یک هیجان خفیف ناخوشایند شروع شده و تا احساس عصبانیت شدید پیش برود. در اغلب موارد رفتار فرد عصبانی، ناسازگارانه است. با وجود اینکه نمی توان خشم و عصبانیت را از زندگی حذف کرد ولی می توان آن را کنترل …

احساس خشم ادامه »