احساس غرور

مدیریت غرور

اهکارهایی برای مدیریت غرور افزایش خودآگاهی: فرد باید از سطح غرور خود و تأثیرات آن بر رفتار خود آگاه باشد.پذیرش انتقاد: فرد باید یاد بگیرد که انتقاد را به عنوان فرصتی برای رشد و پیشرفت در نظر بگیرد.تمرکز بر نقاط قوت و ضعف: فرد باید به جای تمرکز بر نقاط قوت خود، نقاط ضعف خود …

مدیریت غرور ادامه »