احساس حواس پرتی

حواس پرتی

حواس پرتی چیست؟    احساس حواس پرتی زمانی اتفاق می افتد که شخص تمرکز کافی در انجام کارش را ندارد و به راحتی حواسش به کارهای دیگر پرت می شود. حواس پرتی در اشخاص خسته و یا خواب آلود دیده می شود یا در موارد مهم تری، می تواند نشانه بیماری مانند بیش فعالی همراه …

حواس پرتی ادامه »