احساس اعتماد

احساس اعتماد

تعریف احساس اعتماد   احساس اعتماد یک اطمینان کلی و خوش بینی عمومی درباره افراد یا رویدادهایی که اتفاق می افتد، است. اعتماد یعنی ایمان به نیات پاک و رفتار خوب دیگر افراد. باور و یقین به اینکه افرادی که ما به آنها اعتماد و اتکاء کرده ایم، انتظارات و توقعات ما را برآورده خواهند …

احساس اعتماد ادامه »