احساس حسادت

احساس حسادت

تعریف احساس حسادت    احساس حسادت یک حس منفی زیاد که شامل مجموعه ای از احساسات مثل ترس، ناامنی، نگرانی، اضطراب از دست دادن چیزی با ارزش هست. معمولا در هنگام دیدن دست آوردها و داشته های دیگران ایجاد می شود.