احساس سوگ

احساس سوگ چیست؟   احساس سوگ واکنش عاطفی به هر گونه از دست دادن و تجربه اتفاقات تلخ زندگی است، مثل مرگ نزدیکان، طلاق، از دادن شغل، فاصله از خانواده و یا حتی از دست دادن اشیا ارزشمند. این احساس به معنی احساس اندوه، غم، مصیبت، ماتم، عزاداری در برابر از دست دادن ها است. …

احساس سوگ ادامه »