عشق واقعی

احساس عشق

احساس عشق و تعاریف آن   احساس عشق واقعی به مجموعه ای از احساسات و رفتارهایی که با صمیمیت، اشتیاق و تعهد همراه هست، گفته می شود. عشق می تواند شامل مجموعه ای از احساس های مثبت مثل شادی، هیجان، رضایت از زندگی و سرخوشی باشد، و همچنین می تواند منجر به احساسات منفی مانند …

احساس عشق ادامه »