احساس شرم

احساس شرم

تعریف احساس شرم   شرم  احساس منفی خودآکاه است که همراه خجالت و حقارت همراه است. شرم دو نوع درونی و بیرونی است، نوع درونی آن فرد به ارزیابی بیش ا ز اندازه سخت خود می پردازد و ممکن است این منتقد درونی به فرد بگوید که بی ارزش و به درد نخور و بد …

احساس شرم ادامه »